ششمین جشنواره مخترعان و مبتکران دانشگاه آزاد اسلامی

International Festival of Inventors Initiators Innovators

 
    03:35 - 1396/07/04  
 
تذکرات مهم در رابطه با شرکت در جشنواره
  • اختراعاتي كه سال ثبت آن‌ها، 1393و بعد از آن باشد مجاز به ثبت نام هستند.
  • نام ثبت نام كننده اختراع در سامانه و نيز ارائه كننده اختراع در نمايشگاه حتماً بايد در گواهي ثبت اختراع ذكر شده باشد.
  • در صورتي كه طرح‌ ارائه شده در جشنواره‌هاي قبلی دانشگاه آزاد اسلامی حائز یکی از رتبه های برتر گردیده است، شرکت مجدد در ششمین جشنواره تنها با اعمال تغییرات کلی و ارائه ثبت مجدد اختراع میسر بوده و در موارد دیگر که در جشنواره های قبلی حائز رتبه نگردیده است، در صورت ارائه مستندات مبنی بر تغییرات و یا اسناد مربوط به موارد افزایش دهنده امتیازات (مانند: تجاری سازی، تأییدیه از نهادهای علمی معتبر و ...)، قابل شرکت مجدد خواهد بود.
  • از آنجا كه هر مخترع تنها مي‌تواند يك اختراع را در زمان برگزاری جشنواره ارائه نماید و با توجه به معيارهاي داوري (مسائل علمي، نوآوري، كاربردي بودن و قابليت تجاري‌سازي)، مناسب است مخترعان بهترين اختراع خود را جهت داوري و ارائه توسط شخص مخترع به جشنواره معرفی نموده و در صورت نیاز به ارائه دیگر اختراعات، جهت ارائه از دیگر مخترعین که نام آنها در ثبت اختراع مورد نظر ذکر گردیده است، استفاده شود.
  • با توجه به ظرفيت محدود پيش‌بيني شده براي جشنواره، اختراعات متقاضي حضور در جشنواره در يك روال داوري اوليه ارزيابي شده و برگزيدگان از ميان آنها مجوز حضور در جشنواره و طي مراحل داوري نهايي را دريافت مي‌كنند. بنابراين ثبت‌نام در اين پورتال به معناي حضور قطعي در جشنواره نمي‌باشد.
  • ارسال مدارك زير جهت ثبت نام ضروري است. لذا قبل از آغاز فرايند ثبت نام حتما مدارك زير را به صورت فایلهای اسکن شده با وضوح تصویر حداقل.... و با حجم حداکثر ..... آماده نماييد:

الف) تصوير گواهي ثبت اختراع

ب)تصویر پرسنلی ارائه دهنده اختراع در جشنواره به ابعاد ... در ...

ج)تصاویر دستگاه، ماکت و یا نقشه های مورد نیاز جهت ارائه در نمایشگاه

د) تصوير تأييديه علمی از مراجع و نهادهای علمی معتبر(در صورت وجود)