| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه خیلی مهم : لطفاً در این سایت ثبت نام نکنید.

سامانه ثبت نام در جشنواره تغییر یافته است. آدرس جدید : iauctb.bmn.ir


ادامه مطلب1395/11/10

اطلاعیه مهم: پرداخت کمک هزینه به اختراعات پذیرفته شده در فرآیند داوری

جهت فراهم سازی زمینه حضور فعال مخترعان ، واحد های دانشگاهی می توانند با رعایت صرفه جوئی به ارای هر مخترع که اختراع ایشان در فرآیند داوری پذیرفته شود حد اکثر مبلغ 4/000/000 ریال (چهارمیلیون ریال ) از ردیف 3-12 (مطابق بخشنامه 70/456248 مورخ 91/12/22 ) اعتبار پژوهشی سال 1396 برای پرداخت هزینه های مربوط به ثبت نام ، ایاب و ذهاب ، اسکان ، غرفه نمایشگاهی و تبلیغات برداشت کنند.


ادامه مطلب1395/10/30

مهم: پرداخت هزینه ثبت نام و شرکت در جشنواره

کلیه شرکت کنندگان جهت ثبت نام در جشنواره
مبلغ : 500/000 ریال به شماره حساب سیبا بانک ملی : 0110959578001 واریز نمایند و تصویر فیش واریزی را در سامانه ثبت نام ارسال نمایند.


ادامه مطلب1395/10/28

ششمین جشنواره بین المللی مخترعان و مبتکران دانشگاه آزاد اسلامی

ششمین جشنواره بين المللي مخترعان، مبتکران و نوآوران در گروه های تخصصی شیمی ، مهندسی شیمی ، مواد ، نفت ، مهندسی پلیمر ، مکانیک و مکاترونیک برق (الکترونیک ، قدرت ، مخابرات ، کنترل)، کامپیوتر و رباتیک و... برگزار می شود


ادامه مطلب1395/05/19

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر